1 2 3 4 5

Regulamin Targowisk Miejskich

§1

 

1.    Targowiska Miejskie w Kielcach prowadzi Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach ul. Sandomierska 249

2.    Targowiska czynne są w dni powszednie w godz. 6.00 - 18.00 oraz w niedziele w godz. 6.00 - 18.00.

3.    Sprawy związane z bieżącą działalnością Targowiska zgłaszane są bezpośrednio do znajdującego się na jego terenie Biura Targowiska.

 

§2

 

Na Targowisku może być prowadzona sprzedaż artykułów rolno-spożywczych, przemysłowych, mięsa z uboju oraz mała gastronomia, zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

§3

 

1.      Prowadzenie działalności handlowej i usługowej na terenie Targowiska nie może powodować utrudnień w ruchu kołowym i pieszym na jego terenie i w pobliskiej okolicy.

2.      Podmioty prowadzące handel i działalność usługową na Targowisku, obowiązane są do przestrzegania Regulaminu Targowisk Miejskich, przepisów p.poż., sanitarnych, epidemiologicznych oraz innych dotyczących prowadzonej przez te podmioty działalności.

3.      Sprzedający oraz podmioty prowadzące działalność usługową, obowiązani są do zapewnienia, w czasie sprzedaży lub świadczonych usług, utrzymania czystości i estetycznego wyglądu miejsca, w którym prowadzona jest dana działalność.

4.      Zabrania się składowania towarów i urządzeń handlowych poza wyznaczonym do prowadzenia działalności miejscem.

5.      Po zakończeniu sprzedaży lub świadczenia usług, miejsce bezpośrednio wykonywanej działalności i jego najbliższe otoczenie winny być uporządkowane, a odpady i śmieci usunięte do przeznaczonych na ten cel pojemników.

6.      Zabrania się pozostawiania na placu i w najbliższym otoczeniu, po godzinach otwarcia Targowiska, wózków, skrzynek, regałów, namiotów i innych opakowań oraz urządzeń handlowych, pod rygorem rozwiązania umowy dzierżawy lub wypowiedzenia rezerwacji.

7.      Zabrania się pozostawienia po godz. 18.00 na terenie Targowiska wszelkich pojazdów, samochodów i przyczep, pod rygorem odholowania ich na koszt i ryzyko właściciela.

8.      Zabrania się ustawiania na terenie Targowiska pojazdów, samochodów i przyczep, poza stanowiskami wyznaczonymi, pod rygorem, o którym mowa w ust. 7.

9.      Miejsca sprzedaży lub świadczenia usług wyznacza kierownik Targowiska lub pracownik przez niego upoważniony.

10.  Miejsce sprzedaży lub świadczenia usług nie może:

a)    znajdować się na ciągach pieszych, jezdniach, przejściach przeznaczonych do ruchu lub w miejscach hamujących ruch,

b)   podlegać odstąpieniu przez osobę, której to miejsce zostało wyznaczone, innej osobie.

11.  Osoby posiadające lub wynajmujące pawilony handlowe mają prawo do zajęcia powierzchni wystawowo-sprzedażnej przed pawilonem pod warunkiem, że:

a)    mieści się ona na froncie pawilonu,

b)   nie przekracza odległości do 1,5 m od ściany pawilonu i nie zastawia ciągu pieszego, jezdnego drogi p. poż. itp.,

c)    zadaszenie powierzchni wystawowo-sprzedażnej nie przekracza wymiarów i nie narusza warunków określonych w lit. b),

d)   nie jest odstępowana innym osobom.

12.  Ruch pojazdów w obrębie Targowiska jest zabroniony:

a)    od 15 maja do 15 września w godz. 8.30 - 13.30,

b)   od 16 września do 14 maja w godz. 9.00 - 13.00.

13.  W dniach i godzinach, o których mowa w ust. 12 wjazdy na Targowisko zostają zablokowane.

14.  Zakaz, o którym mowa w ust. 12 nie dotyczy pojazdów uprzywilejowanych.

15.  Zabrania się pozostawiania pojazdów na terenie Targowiska po rozładowaniu towaru (30 minut) i rozpoczęciu działalności handlowej pod rygorem utraty miejsca handlowego.

 

§4

 

Pawilon, stragan, stoisko lub inne miejsce przeznaczone do sprzedaży powinno być oznaczone numerem przypisanym podmiotowi prowadzącemu daną działalność.

 

§5

 

1.      Podmioty prowadzące działalność na Targowiskach, mogą korzystać odpłatnie z urządzeń i usług oferowanych przez Targowisko.

2.      Za świadczenia, o których mowa w ust. l, są pobierane opłaty targowiskowe dzienne (tzw. UT) w wysokości ustalonej przez Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kielcach. Opłaty są zamieszczone na tablicy ogłoszeń znajdującej się na terenie Targowiska.

 

§6

 

1.      Od podmiotów prowadzących działalność na terenie Targowiska, upoważnieni pracownicy RPZ i UK Sp. z o.o. w Kielcach pobierają opłatę targową dzienną (jednorazową, tzw. UM) wydając pokwitowanie na blankietach sygnowanych przez Urząd Miasta Kielce.

2.      Wysokość opłaty targowej reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Kielcach.

3.      Dowód uiszczenia opłaty targowiskowej należy zachować do chwili opuszczenia placu targowego i okazać na żądanie upoważnionych osób lub organów.

4.      Nie posiadanie dowodu opłaty o którym mowa w punkcie 3 pociąga za sobą obowiązek ponownego ich uiszczenia oraz dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł.

 

§7

 

Należność z tytułu dzierżawy płatne są na podstawie wystawionej faktury i zasadach określonych w umowie.

 

§8

 

Wobec osób dopuszczających się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, będą zastosowane sankcje wynikające z obowiązujących przepisów prawa lub umów.

 

§9

 

Prowadzący Targowisko nie ponosi odpowiedzialności za znajdujący się na jego terenie towar i inne mienie.

 

§10

 

Wszelkie uwagi i skargi o pracy Targowisk powinny być kierowane do Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kielcach ul. Sandomierska 249

 

§11

 

Niniejszy regulamin podlega wywieszeniu na tablicach w obrębie Targowiska w miejscach ogólnie dostępnych i widocznych.

 

Miejski Zakład Usług
Pogrzebowych

  • świadczenie usług...
  • zarządzanie cmentarzami
zakres usług

Parking
Wielopoziomowy

386 miejsc
parkingowych

lokalizacja

Galeria
Planty

ponad
butików
100

odwiedź nas

Park
Maszynowy

oferta

Poradnik
Ogrodniczy

Pomoc w uprawie
i pielęgnacji roślin

pokaż poradnik

Spacer po Kielcach

Zapraszamy na wirtualny spacer po Kielcach...

Biuletyn Informacji Publicznej