1 2 3 4 5

Regulamin Parkingu Wielopoziomowego Plac Konstytucji 3 Maja w Kielcach

                                                                                                                             

1.      Parkingiem Wielopoziomowym zarządza Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Sandomierska 249.

2.      Parking Wielopoziomowy jest:

a)      niestrzeżony,

b)      płatny,

c)      czynny od poniedziałku do niedzieli przez całą dobę.

3.      Sprawy związane z bieżącą działalnością parkingu zgłaszane są bezpośrednio do Biura znajdującego się na jego terenie parkingu.

 

§1

W rozumieniu niniejszego Regulaminu:

1.      Użytkownikiem parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z parkingu (osoba kierująca pojazdem) lub właściciel pojazdu, w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą pojazdem w chwili wyjazdu z parkingu.

2.      Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.

§ 2

 

1.      Z chwilą otrzymania karty parkingowej lub wjazdu na parking dochodzi między Spółką – Wynajmującym a użytkownikiem - Najemcą do zawarcia umowy najmu miejsca postojowego samochodowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.      Umowa nie zawiera żadnego zobowiązania do pilnowania ani też przechowywania.

3.      Umowa najmu miejsca postojowego wygasa z chwilą wyjazdu.

 

§ 3

 

Najemca poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 

§ 4

 

1.      Aby wjechać na teren parkingu należy podjechać do automatu kontroli wjazdu i poprzez wciśnięcie przycisku pobrać kartę parkingową.

2.      Aby wyjechać z terenu parkingu należy dokonać płatności za kartę parkingową w jednej z automatycznych kas parkingowych, a następnie podjechać, w ciągu 15 minut, do automatu kontroli wyjazdu i włożyć opłacony bilet do czytnika.

 

§ 5

 

1.      Opłata parkingowa za każde zajęte miejsce postojowe jest ustalona w oparciu o aktualnie obowiązujący cennik.

2.      Po upływie maksymalnego czasu postoju wynoszącego jeden tydzień, Wynajmujący jest uprawniony do usunięcia pojazdu samochodowego na koszt Najemcy. Ponadto, do czasu usunięcia pojazdu, Wynajmującemu przysługuje odpowiednie wynagrodzenie według cennika.

3.      W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty parkingowej pobierana jest opłata dodatkowa według cennika.

4.      Jeżeli wynajmujący udowodni, że czas postoju był dłuższy pobierze krotność opłaty dodatkowej.

§ 6

 

1.      Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za samochody, rzeczy stanowiące ich wyposażenie oraz inne przedmioty pozostawione na parkingu.

2.      Wynajmujący odpowiada jedynie za udowodnione szkody wyrządzone z winy umyślnej przez jego pracowników lub pełnomocników. Najemca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić taką szkodę Wynajmującemu. Szkody widoczne muszą być zgłoszone w każdym wypadku przed opuszczeniem parkingu. Wynajmujący nie odpowiada za szkody, za które ponoszą odpowiedzialność inni użytkownicy lub osoby trzecie.

 

§ 7

 

Najemca odpowiada za wszystkie zawinione szkody wyrządzone Wynajmującemu lub osobom trzecim przez niego samego, jego pracowników, pełnomocników lub osoby mu towarzyszące. Poza tym odpowiada on za zawinione zanieczyszczenia parkingu. Najemca jest zobowiązany zgłosić takie szkody Wynajmującemu natychmiast bez wezwania, najpóźniej przed opuszczeniem parkingu.

 

§ 8

 

Wynajmującemu z tytułu jego roszczeń wynikających z umowy najmu przysługuje prawo zatrzymania oraz ustawowe prawo zastawu na zaparkowanym pojeździe Najemcy.

 

§ 9

 

1.      Pojazdy mogą być parkowane tylko na oznaczonych do tego celu miejscach postojowych, a nie na miejscach oznaczonych szyldami informacyjnymi jako zarezerwowane dla stałych użytkowników bądź nie przeznaczonymi na miejsca postojowe. W razie nieprzestrzegania tego przez Najemcę, Wynajmujący jest uprawniony, według swojego wyboru, do zlecenia odholowania pojazdu na koszt Najemcy lub do naliczenia opłaty w wysokości 350,00 zł brutto za niezgodne z regulaminem parkingu zajęcie miejsca postojowego. Wynajmujący jest uprawniony w przypadku nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu dokonać jego blokady przy użyciu środków technicznych.

2.      Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik; Najemca zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych.

3.      Najemca we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.

4.      Najemca jest zobowiązany do przestrzegania znaków drogowych i innych warunków korzystania z parkingu oraz do stosowania się do wskazówek pracowników parkingu.
W pozostałym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy prawa o ruchu drogowym.

 

§ 10

 

1.      Na parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.

2.      Na parkingu zabronione jest palenie tytoniu, używanie ognia oraz niepotrzebne włączanie i przeprowadzanie prób silników.

3.      Parkowanie pojazdów z nieszczelnym zbiornikiem paliwa lub silnikiem jest zabronione.

4.      Na miejscach postojowych i jezdniach parkingu oraz na rampach wjazdowych i wyjazdowych zabronione jest naprawianie pojazdów, oczekiwanie, sprzątanie wnętrza pojazdu, jak również spuszczanie, wymiana lub uzupełnianie płynów w pojazdach – m.in. cieczy chłodzącej, wody chłodzącej, paliwa i oleju.

5.      Mycie pojazdów znajdujących się na terenie parkingu jest zabronione.

6.      Zabrania się ustawiania pojazdów niezgodnie z oznakowaniem poziomym na terenie parkingu.

7.      Przebywanie na parkingu jest dozwolone jedynie w związku z parkowaniem.

8.      Na parkingu obowiązuje zakaz jazdy rowerów.

§ 11

 

1.      W przypadku naruszenia przez Najemcę postanowień niniejszego Regulaminu Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia, w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z parkingu, bądź zastosowanie blokady mechanicznej pojazdu.

2.      W przypadkach określonych w ust. 1 Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z: usunięciem pojazdu z parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Najemcę lub wniesieniem opłaty dodatkowej w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

3.      Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.).

 

§ 12

 

O każdym przypadku nie przestrzegania przez Najemcę postanowień Regulaminu parkingu spełniającym znamiona czynu zabronionego Wynajmujący zawiadomi właściwe organy ścigania.

§ 13

 

Wszelkie uwagi i skargi o pracy Parkingu należy kierować do Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kielcach, ul. Sandomierska 249.

Miejski Zakład Usług
Pogrzebowych

  • świadczenie usług...
  • zarządzanie cmentarzami
zakres usług

Parking
Wielopoziomowy

386 miejsc
parkingowych

lokalizacja

Galeria
Planty

ponad
butików
100

odwiedź nas

Park
Maszynowy

oferta

Poradnik
Ogrodniczy

Pomoc w uprawie
i pielęgnacji roślin

pokaż poradnik

Spacer po Kielcach

Zapraszamy na wirtualny spacer po Kielcach...

Biuletyn Informacji Publicznej