1 2 3 4 5

Zarządzanie cmentarzami

Spółka na podstawie Uchwał Rady Miasta Kielce administruje i zarządza trzema cmentarzami komunalnymi w Kielcach

 

·         CMENTARZ KOMUNALNY  I  przy ul. Kwasa,

·         CMENTARZ KOMUNALNY  II  przy ulicy Ściegiennego,

·         CMENTARZ KOMUNALNY  III  Kielce-Cedzyna przy ul. Cmentarnej.

 

 1. utrzymuje i konserwuje infrastrukturę, zieleń oraz obiekty towarzyszące na cmentarzach,
 2. świadczy usługi cmentarne i pogrzebowe.

 

Działalność administracyjna obejmuje:


 1. prowadzenie ksiąg cmentarnych, ewidencji pochowanych i grobów,
 2. prowadzenie bieżącego nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem pól grzebalnych oraz nad robotami budowlanymi przy wykonywaniu grobów ziemnych, murowanych, pomników i nagrobków zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza i ogólną koncepcją urządzania cmentarzy,
 3. ochrona grobów istniejących, odbiór robót od wykonawców pod względem technicznym i sanitarnym,
 4. pobieranie opłat cmentarnych zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kielce dotyczącym opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych,
 5. udostępnianie miejsc grzebalnych wraz z grobami murowanymi dla osób żyjących, po spełnieniu wymaganych kryteriów,
 6. dbanie o należyty stan techniczny urządzeń i wyposażenia cmentarzy oraz konserwacja i utrzymanie zieleni,
 7. udostępnianie Domu Przedpogrzebowego do urządzania i prowadzenia ceremonii pogrzebowych w obrzędach kościelnych oraz świeckich zgodnie z potrzebami klientów.

 

Działalności usługowa obejmuje:


 1. wykonywanie pogrzebów na cmentarzach komunalnych i na pozostałych cmentarzach,
 2. wykonywanie na cmentarzach komunalnych grobów ziemnych, budowa grobów murowanych i grobów urnowych, odmurowywanie i zamurowanie istniejących grobów, konserwacja grobów oraz wykonywanie innych usług zleconych przez klientów
 3. pobieranie należnych opłat i wystawianie faktur za usługi, oraz za korzystanie z urządzeń cmentarzy zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Prezesa Zarządu RPZ i UK Sp. z o.o.
 4. udostępnianie Domu Przedpogrzebowego do urządzania i prowadzenia ceremonii pogrzebowych w obrzędach kościelnych oraz świeckich zgodnie z potrzebami klientów,
 5. przyjmowanie i wydawanie zwłok z chłodni Domu Przedpogrzebowego oraz prowadzenie właściwej ewidencji przechowywanych i wydawanych ciał,
 6. przygotowywanie zwłok do pogrzebu, mycie, ubieranie, kosmetyka pośmiertna.

 

Wypełnianie w/w obowiązków określają przepisy:


 1. Uchwała Nr XXXI/727/2008 Rady Miasta Kielce z dnia 18 grudnia 2008 r. z późniejszymi zmianami.
 2. Uchwała Nr XXXIII/692/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta Kielce - pobierz
 3. Zarządzenie Nr 54/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 21.02.2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Kielcach - pobierz
 4. Ustawa z dnia 31.01.1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych tekst jednolity /Dz.U.2011 nr 118 poz. 687/.
 5. Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych /Dz.U. z 2011 r. Nr 144 poz. 853/.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków /Dz.U.2008 nr 48 poz. 284/.
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków / Dz.U. z 2011 r. nr 75 poz.405/.
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów / Dz.U. z 2003 r. Nr 141 poz. 1370/.
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi /Dz.U. z 2001 r. Nr 153 poz.1783/.

 

Zasady obowiązujące wykonawców pogrzebów i ekshumacji


Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach informuje, że zgodnie z Regulaminem cmentarzy komunalnych w Kielcach wykonawcy pogrzebów i ekshumacji zobowiązani są do:

 1. zgłoszenia administracji cmentarza zamiaru wykonania pogrzebu /ekshumacji najpóźniej 1 dzień przed planowanym pochówkiem/ekshumacją;
 2. opłaty związane z pogrzebem/ekshumacją należy wnieść najpóźniej 1 dzień przed planowanym pogrzebem/ekshumacją.

 

Zgłoszeń i opłat związanych z pogrzebami/ekshumacjami należy dokonywać w RPZ i UK Sp. z o.o.:
Miejski Zakład Usług Pogrzebowych
ul. Sandomierska 249
25-330 Kielce

tel.  41 333 50 70, 41 333 50 75, 607 123 671
W godzinach:
poniedziałek – piątek od 8:00 do 17:00,
sobota od 8:00 do 14:00.
  

UWAGA:

 1. W przypadku gdy zlecającym pogrzeb w danym grobie jest inna osoba niż dysponent (opiekun) grobu do karty zgonu należy dołączyć oświadczenie -  oświadczenie pogrzeb wzór pobierz,
 2.  W przypadku gdy w imieniu zlecającego pogrzeb występuje wykonawca, jest on zobowiązany jest do przedłożenia pisemnego upoważnienia upoważnienie pogrzeb  wzór pobierz,
 3. Zlecający przeprowadzenia ekshumacji w danym grobie zobowiązany jest do przedłożenia pisemnego oświadczenia - oświadczenie ekshumacja  – wzór pobierz,
 4. W przypadku gdy w imieniu zlecającego ekshumację występuje wykonawca, jest on zobowiązany jest do przedłożenia pisemnego upoważnienia – upoważnienie ekshumacja wzór pobierz,

 

Zasady obowiązujące wykonawców nagrobków


Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach informuje, że zgodnie z Regulaminem cmentarzy komunalnych w Kielcach wykonawcy nagrobków zobowiązani są do:

 1. zgłoszenia administracji cmentarza zamiaru rozpoczęcia prac na cmentarzu,
 2. przedstawienia projektu nagrobka zawierającego jego wymiary, przed rozpoczęciem prac,
 3. przedstawienia dowodu wniesienia lub uiszczenie w imieniu Opiekuna grobu opłaty cmentarnej za posadowienie nagrobka.

 

     UWAGA:

W przypadku gdy w imieniu zlecającego (opiekuna grobu) występuje wykonawca nagrobka, jest on zobowiązany  do przedłożenia pisemnego upoważnienia –upoważnienie budowa nagrobka wzór pobierz,

Jednocześnie przypominamy, że niedozwolone jest wykonywanie jakichkolwiek prac na cmentarzach komunalnych bez uprzedniego zgłoszenia i uzyskania zgody administracji cmentarzy.

Nie zastosowanie się do powyższych warunków traktowane będzie jako samowola i chęć uniknięcia obowiązujących opłat, a skutkować będzie wydaniem zakazu wykonywania prac na cmentarzach komunalnych w Kielcach.

 

Opłata cmentarna za przedłużenie prawa do korzystania z miejsca pod grobem


Opłata cmentarna za przedłużenie prawa do korzystania z miejsca pod grobem na kolejne 20 lat na Cmentarzach Komunalnych I i II w Kielcach oraz III w Kielce Cedzynie:

 • grób osoby dorosłej – 800 zł;
 • grób dziecinny – 250 zł;
 • grób urnowy, nisza urnowa w ścianie - 500 zł.

 

Dane odbiorcy: Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.,

                             25-330 Kielce,  ul Sandomierska 249

Bank:                Raiffeisen POLBANK   

Konto:              38 1750 1110 0000 0000 2188 4383 

W treści przelewu:

 1. Imię i nazwisko, data śmierci osoby pochowanej w grobie;
 2. Cmentarz Komunalny nr … , kwatera nr …. , rząd nr …. , grób nr .… ;
 3. Dane nabywcy (w przypadku gdy są inne niż wpłacającego);
 4. Telefon kontaktowy.

 

Miejski Zakład Usług
Pogrzebowych

 • świadczenie usług...
 • zarządzanie cmentarzami
zakres usług

Parking
Wielopoziomowy

386 miejsc
parkingowych

lokalizacja

Galeria
Planty

ponad
butików
100

odwiedź nas

Park
Maszynowy

oferta

Poradnik
Ogrodniczy

Pomoc w uprawie
i pielęgnacji roślin

pokaż poradnik

Spacer po Kielcach

Zapraszamy na wirtualny spacer po Kielcach...

Biuletyn Informacji Publicznej