1 2 3 4 5

REGULAMIN ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWY

REGULAMIN ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWY CENTRUM HANDLOWEGO – „PLANTY” W KIELCACH

Spis treści:

I.      Postanowienia ogólne

II.      Zasady funkcjonowania i zabezpieczenia obiektu

1.      Zasady ogólne

2.      Zabezpieczenie mienia

3.      Zabezpieczenie przeciwpożarowe

III.      Obowiązki Administratora

IV.      Obowiązki Użytkownika

V.      Zasady przechowywania i przekazywania kluczy

VI.      Zasady korzystania z parkingu

VII.      Postanowienia końcowe

 

I. Postanowienia ogólne

 

1.      Regulamin niniejszy obowiązuje wszystkich pracowników Użytkowników (Dzierżawców) mających siedzibę w budynku Centrum Handlowego „PLANTY” w Kielcach, przy
ul. Planty 11.

2.      Administrację budynku Centrum Handlowego i nadzór nad wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu sprawuje Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. mające swoją siedzibę w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 249 poprzez Administratora mieszczącego się w budynku Centrum Handlowym Planty.  

3.      Na terenie budynku Administrator wykonuje swoje funkcje poprzez następujące służby:

  • techniczne i administracyjne,
  • ochrony i informacji,
  • utrzymania czystości.

 

II. Zasady funkcjonowania i zabezpieczenia budynku

 

1.      Zasady ogólne.

1.1.      W udostępnionym Użytkownikom i klientom budynku Hali Targowej znajdują
się następujące strefy:

  • strefa ogólnodostępna (hol główny i hole boczne, bar, WC, drogi ewakuacyjne),
  • strefa handlowa (od 0 do +1 kondygnacji),

1.2.      W całym budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

1.3.      W celu zabezpieczenia mienia i porządku w pomieszczeniach handlowych obowiązują dwa okresy czasowe o zróżnicowanym ruchu osobowym:

  • handel odbywa się w godzinach 10.00 – 19.00 we wszystkie dni robocze, a w soboty i dwie niedziele handlowe (przedświąteczne) od godz. 10.00- 15.00

1.4.      Dostawa towaru odbywa się w godz. od 8.00-10.00 i od godz. 19.00-21.00
we wszystkie dni robocze, a w soboty i dwie niedziele handlowe (przedświąteczne) od godz. 8.00-10.00 i od godz. 15.00-17.00.

1.5.      Przebywanie pracowników poza czasem roboczym (tj. w czasie ruchu ograniczonego) wymaga powiadomienia Administratora oraz służby ochrony
i informacji.

2.      Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Centrum Handlowym „PLANTY” zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów p. poż., BHP oraz innych dotyczących prowadzonej przez te podmioty działalności.

 

III. Obowiązki Administratora

 

1.      Obowiązkiem Administratora jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania i eksploatacji obiektu, a w szczególności:

1.1.      Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń technicznych i instalacji, w tym instalacji p.poż. oraz rozmieszczenie sprzętu p.poż. i jego okresowe przeglądy.

1.2.      Wytyczenie i oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz opracowanie planu ewakuacji budynku.

1.3.      Zapewnienie ochrony obiektu przez całą dobę.

1.4.      Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach ogólnie dostępnych
i wokół budynku.

1.5.      Wystawienie osobom korzystającym z parkingu przy Centrum Handlowym Planty kart parkingowych.

1.6.      Udostępnianie budynku do pracy dla Użytkowników i klientów w normalnym czasie pracy tj. we wszystkie dni robocze, w godz. 10.00 – 19.00, a w soboty i dwie niedziele handlowe (przedświąteczne) od 10.00-15.00.

1.7.      Udostępnienie Użytkownikom bezpłatnego dostępu do WC poprzez wydzielenie kabin w ogólnodostępnej toalecie.

1.8.      Udostępnienie pomieszczeń ekipom służb sprzątających.

 

IV. Obowiązki Użytkownika

 

1.      Obowiązkiem Użytkownika jest przestrzeganie ustalonych w regulaminie zasad porządku, właściwe korzystanie z urządzeń technicznych, zabezpieczenie własnego mienia,
a szczególności:

1.1.      Korzystanie ze wszystkich urządzeń w budynku w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

1.2.      Utrzymanie porządku i czystości w zajmowanych pomieszczeniach.

1.3.      Natychmiastowe powiadomienie administratora o zauważonych awariach
i usterkach które mogą zagrażać bezpieczeństwu lub spowodować straty materialne.

1.4.      Każdy użytkownik obiektu zobowiązany jest do wywieszenia tablicy informacyjnej zawierającej nazwę firmy.

2.      Obowiązki Użytkownika po zakończeniu pracy:

2.1.      Wygaszanie świateł w pomieszczeniach i korytarzach oraz wyłączenie odbiorników energii elektrycznej, które nie wymagają ciągłego zasilania.

2.2.      Sprawdzenie zamknięcia punktów poboru wody.

2.3.      Zamknięcie na klucz zajmowanych pomieszczeń.

3.      Użytkownikom zabrania się:

3.1.      Wykonywania bez zgody Administratora jakichkolwiek napraw instalacji technicznych.

3.2.      Samowolnej regulacji urządzeń sanitarnych i klimatyzacyjnych, z wyjątkiem regulacji temperatury w pomieszczeniach handlowych.

3.3.      Rozkręcania i demontażu sprzętu elektrycznego (gniazd, wyłączników, opraw itp.) oraz używania dodatkowych grzejników elektrycznych.

3.4.      Zastawiania otworów szczelinowych podokiennych, nawiewników wentylacyjnych
i zasłaniania wentylacyjnych otworów wyciągowych).

3.5.      Otwierania okien przy pracującej klimatyzacji.

3.6.      Zastawiania przedmiotami przejść ewakuacyjnych, korytarzy, holi i klatek schodowych.

3.7.      Wstępu do pomieszczeń technicznych.

3.8.      Umieszczania reklam i urządzania ekspozycji na zewnątrz lokalu handlowego (stoiska).

3.9.      Dokonywania montażu w ścianach, przeróbek i modernizacji zajmowanych pomieszczeń bez pisemnej zgody Administratora.

4.      Koszt ubezpieczenia mienia ruchomego, ubezpieczenie OC w związku z działalnością prowadzoną w dzierżawionym lokalu handlowym (stoisku) a także osobowego ubezpieczenia NW ponosi Dzierżawca.

 

V. Zasady przechowywania i przekazywania kluczy

 

1.      Użytkownik otrzymuje od Administratora jeden komplet kluczy do swoich pomieszczeń
i toalety i odpowiada za nie do czasu zdania lokalu Administratorowi.

2.      Instalowanie dodatkowych zamków, dorabianie kluczy należy do kompetencji Użytkownika i wymaga zgody Administratora.

3.      Klucze zapasowe od pomieszczeń handlowych przechowuje Administrator w kasie pancernej opatrzonej plombą, w kopertach każdego Użytkownika, opisanych z nr lokalu, nazwiskiem, nr telefonu również zaplombowanych.

 

VI. Zasady korzystania z parkingu

 

1.      Do korzystania z wyznaczonego stanowiska na parkingu uprawnia karta parkingowa (umieszczona za szybą samochodu w widocznym miejscu) wystawiona przez Administratora na podstawie umowy dzierżawy (w godz. handlu parking jest płatny).

2.      Karty parkingowe Użytkowników nie obowiązują na czas zaopatrzenia.

3.      Rozładunek towaru nie może powodować utrudnień w korzystaniu z parkingu przez innych Użytkowników i klientów.

4.      Obowiązki użytkownika parkingu:

4.1        Okazywanie karty parkingowej przy wjeździe i wyjeździe.

4.2        Przestrzeganie znaków drogowych i wyznaczonych kierunków jazdy.

4.3        Zabezpieczenie samochodu przed wyciekami oleju i paliwa oraz zachowanie czystości na przydzielonym miejscu parkingowym.

4.4        Zabezpieczenie uszkodzonego samochodu (wybita szyba, zepsute zamki itp.) przed pozostawieniem w miejscu postoju.

4.5        Stosowanie się do zaleceń obsługi parkingu.

5.      Na terenie parkingu zabrania się:

- dokonywania napraw oraz mycia karoserii i silnika.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

1.      Wobec osób dopuszczających się naruszenia postanowień niniejszego regulaminu będą zastosowane sankcje wynikające z obowiązujących przepisów prawa lub umów.

2.      Niniejszy Regulamin winien być umieszczony na tablicach w obrębie Centrum handlowym PLANTY w miejscu ogólnie dostępnym i widocznym.

3.      Wszelkie uwagi i skargi o pracy w Centrum handlowym PLANTY winny być kierowane do Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Kielcach ul. Sandomierska 249.

Miejski Zakład Usług
Pogrzebowych

  • świadczenie usług...
  • zarządzanie cmentarzami
zakres usług

Parking
Wielopoziomowy

386 miejsc
parkingowych

lokalizacja

Galeria
Planty

ponad
butików
100

odwiedź nas

Park
Maszynowy

oferta

Poradnik
Ogrodniczy

Pomoc w uprawie
i pielęgnacji roślin

pokaż poradnik

Spacer po Kielcach

Zapraszamy na wirtualny spacer po Kielcach...

Biuletyn Informacji Publicznej