1 2 3 4 5

JARMARK KIELECKI - ŚWIĘTO KIELC 201721/04/17 

JARMARK KIELECKI – ŚWIĘTO KIELC 2017

CENNIK I ZASADY UCZESTNICTWA

 

 • DATA

JARMARK KIELECKI w dniach:                          19.06.2017r.- 22.06.2017r.

ŚWIĘTO KIELC w dniach:                                    23.06.2017r.- 25.06.2017r.

 

 

 •  STREFY

I strefa  –  Kielce, ul. Sienkiewicza: od Mostku na Silnicy do ul. Małej

II strefa – Kielce, ul. Sienkiewicza: od Mostku na Silnicy do ul. Paderewskiego

                  oraz od ul. Małej do ul. Wesołej

„strefa artystów” – przeznaczona dla rękodzielników i członków „Sieci Dziedzictwo

                                  Kulinarne Świętokrzyskie”, Kielce, ul. Sienkiewicza: od ul. Paderewskiego

                                  w kierunku Dworca PKP

 

 

ZOBACZ MAPĘ

 

 

 

 •  CENNIK
   
 •   POWIERZCHNIA HANDLOWA

   

Stanowisko Handlowe

Cena (zł/m² brutto)
Jarmark Kielecki
(19.06.2017r. – 22.06.2017r.)

Cena (zł/m² brutto)
Święto Kielc
(23.06.2017r. – 25.06.2017r.)

OPŁATY DZIENNE I STREFA

STOISKO WŁASNE

v  bez uzbrojenia w energię:27,00

v  bez uzbrojenia w energię:31,00

OPŁATY DZIENNE II STREFA

STOISKO WŁASNE

v  bez uzbrojenia w energię12,00

v  bez uzbrojenia w energię19,00

 

 

 •   STOISKA Z ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
   

- opłata dzienna w wysokości 5,00 zł brutto za każdy  zajmowanej powierzchni

- ilość stanowisk z możliwością podłączenia do energii elektrycznej ograniczona

·          Strefa I – stoiska między mostek Silnicy- ul. Leśna

·          Strefa II - pierwsze stoiska przy mostku Silnica

 

 

 •   DOMKI DREWNIANE   (ilość ograniczona!!!)

  W przypadku wynajęcia domku drewnianego do zajmowanej powierzchni doliczana jest kwota ryczałtowa według poniższej tabelki.

 

WYMIARY

CENA ryczałt brutto
(niezależnie od ilości dni)

DOMEK OTWARTY

3m szerokości *2,5m głębokości

Cała powierzchnia 7,5 m²

500,00 zł

DOMEK ZAMKNIĘTY

2,5m szerokości *2m głębokości
+ rozkładane okiennice 0,5 m

Cała powierzchnia 7,00 m²

500,00 zł

 

 

- DOMEK OTWARTY       ZOBACZ PARAMETRYZOBACZ FOTO


- ZAMKNIĘTY    ZOBACZ PARAMETRY,   ZOBACZ FOTO

 

 

 

 •  UCZESTNICY:

 

Ø  HANDLUJĄCY/ WYSTAWCY

Handlujący wyrażający chęć wzięcia udziału w/w imprezie powinni złożyć podaniado dnia 15.05.2017r.. Zgłoszenia można składać pocztą, faksem lub e-mailem.

 

Podanie musi zawierać następujące informacje:

 •  imię i nazwisko właściciela lub reprezentanta - funkcja /nazwa firmy, adres, nr telefonu, adres e-mail;
 • rodzaj działalności (branża),dokładny opis asortymentu!!!  (Pomoże to uniknąć sytuacji ustawienia obok siebie stoisk o tym samym asortymencie);

Prosimy o dokładne przeanalizowanie asortymentu, gdyż w pierwszej kolejności przydzielane są stoiska jednej grupy asortymentowej tj. np. jedna grupa - miody i produkty pszczele, druga grupa chleb i chleb ze smalcem itp.
Mieszanie asortymentu z różnych grup produktów na jednym stoisku zmniejsza szanse bądź wyklucza przydział stanowiska.
Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania stoiska handlowego, w przypadku gdy jest zbyt dużo zgłoszeń z powtarzalnym asortymentem.

 • czas rezerwacji (ilość dni);
 • dokładna powierzchnia rezerwacji (szerokość x głębokość);minimalna głębokość stoiska 2m (nie dotyczy stoisk zlokalizowanych na ławkach, drzewkach itp.)
 • strefa I lub II, ewentualnie opis dokładnej lokalizacji;
 • zapotrzebowanie na energię elektryczną - ilość V(moc).

 

WZÓR PODANIA (pobierz)

 

Osoby upoważnione do kontaktu:

Pani Małgorzata Wojciechowska, pokój nr 15

Tel.:  41 333 50 62 wew. 312, kom. 693 648 061

e-mail: m.wojciechowska@zielen.kielce.pl w tytule „Podanie Jarmark/Święto Kielc 2017”

 

Pan Łukasz Pastuszko, pokój nr 15

Tel.: 41 333 50 62 wew. 308

e-mail: l.pastuszko@zielen.kielce.pl w tytule „Podanie Jarmark/Święto Kielc 2017”

 

 

Ø  ARTYŚCI/ RĘKODZIELNICY/ CZŁONKOWIE „SIECI  DZIEDZICTWO  KULINARNE  ŚWIĘTOKRZYSKIE”

 

Osoby upoważnione do konatktu:

Pani Beata Kamińska, Pani Małgorzata Juszczyk

Urząd Miasta Kielce
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Tel. 41 367 66 08, 41 367 66 12

 

 

 

 •  PŁATNOŚĆ

1)  przelewem na konto BZ WBK S.A. I O/KIELCE 34-1090-2040-0000-0005-3800-4603 tytułem „opłata za Jarmark/Święto Kielc 2017 – nazwa firmy / dane osoby, która składała podanie”, lub

2)  w kasie RPZiUK Sp. z o.o., ul. Sandomierska 249, pokój nr 20,  

 w ciągu 4 dni od uzyskaniu potwierdzenia przydzielenia miejsca handlowego.

 W przypadku, gdy dane osoby wykonującej przelew są inne niż dane osoby, która składała podanie prosimy o umieszczenie w tytule przelewu nazwiska lub nazwy firmy, która uczestniczy w imprezie (ułatwi nam to identyfikację opłaty za miejsce handlowe).

 

 

 


REGULAMIN

 

 • Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników Jarmarku Kieleckiego i Święta Kielc (zwanych dalej Uczestnikiem).
 • Podania przyjmowane są do dnia 15.05.2017 roku. Zgłoszenia, które wpłynęły po terminie rozpatrywane są w drugiej kolejności.
   
 • PRZYDZIELANIE MIEJSCA HANDLOWEGO:
 1. Organizator przydziela powierzchnię handlową uwzględniając życzenia zgłaszającego, w miarę posiadanych możliwości oraz warunków organizacyjno-technicznych.
 2. Pierwszeństwo w przydziale miejsca mają Uczestnicy rezerwujący miejsce na cały czas trwania imprezy (7 dni).
 3. Organizator przydzielając miejsca handlowe bierze pod uwagę oryginalność i atrakcyjność stanowiska oraz niepowtarzalność asortymentu.
 4. Prosimy o dokładne przeanalizowanie asortymentu, gdyż w pierwszej kolejności przydzielane są stoiska jednej grupy asortymentowej tj. np. jedna grupa - miody i produkty pszczele, druga grupa chleb i chleb ze smalcem itp. Mieszanie asortymentu z różnych grup produktów na jednym stoisku zmniejsza szanse bądź wyklucza przydział stanowiska. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania stoiska handlowego, w przypadku gdy jest zbyt dużo zgłoszeń z powtarzalnym asortymentem.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania stoiska handlowego, w przypadku gdy jest zbyt dużo zgłoszeń z takim samym asortymentem.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stanowiska handlowego (jeżeli taką dysponuje), gdy metraż stanowiska lub rodzaj asortymentu różni się od zgłoszonych w podaniu. W przypadku gdy metraż stoiska znacząco odbiega od zamówionej powierzchni i nie ma możliwości innego umiejscowienia stanowiska Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia przydziału stanowiska z wyłącznej winy Uczestnika.
 7. W związku, iż ilość miejsc handlowych z możliwością podłączenia do energii jest ograniczona - Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji rzeczywistego zapotrzebowania na energię elektryczną.
 • Uczestnik powinien ustawić stanowisko handlowe tak aby stoisko lub jego elementy nie znalazły się w pasie drogowym.
 • Minimalna głębokość stoiska wynosi 2 m, (nie dotyczy stoisk – takich jak np. stojaków z okularami, które usytuowane są na ławkach, drzewkach itp.).
 • Rezerwacja stoiska następuje tylko po uprzednim uregulowaniu odpłatności za stoisko handlowe. Nie uiszczenie opłaty w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze stoiska handlowego.
 • Przypominamy o nie przekraczaniu metrażu stanowiska, które zostało określone w zgłoszeniu. Grozi to usunięciem z imprezy z wyłącznej winy uczestnika, bez możliwości zwrotu kosztów uczestnictwa.
 • Handel odbywa się w godz. od 9.00 do godzin nocnych.
 • Stoiska handlowe z asortymentem: art. spożywcze, gastronomiczne należy bezwzględnie wyposażyć w podłogi zabezpieczające przed zanieczyszczeniem deptaka na ul. Sienkiewicza w Kielcach.
 • Stoiska z artykułami spożywczymi przygotowywane na gorąco (powodujące zabrudzenia powierzchni handlowej) np. grille, gofry, wata cukrowa, orzechy prażone oraz chleb ze smalcem itp. wnoszą jednorazowa kaucję zwrotną w wysokości 50,00 zł za każdy m2 zajmowanej powierzchni. Kaucja powinna być wpłacona na konto organizatora lub na miejscu bezpośrednio przed zajęciem stanowiska handlowego. Kaucja zostanie zwrócona uczestnikowi po sprawdzeniu zajmowanej powierzchni przez Organizatora (po zakończeniu uczestnictwa w imprezie).
 • Pracownicy obiektów gastronomicznych, w szczególności grillów, obowiązani są do zwrócenia należytej uwagi na sposób zabezpieczenia paleniska przed rozprzestrzenianiem się ognia oraz dymu na terenie przeznaczonym do realizacji imprezy. Wszystkie urządzenia, będące wyposażeniem obiektów gastronomicznych winny posiadać aktualne atesty.
 • Zabrania się wnoszenia na teren imprezy substancji chemicznych pożarowo niebezpiecznych, zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych.
 • Stoiska powinny mieć schludny oraz estetyczny wygląd.
 • Organizator udostępnia tylko możliwość do podłączenia elektrycznego. Wystawcy powinni być wyposażeni w przedłużacze elektryczne 1-fazowe o dł. min. 20 m., oraz rozgałęziacze.
 • Wystawcy mogą wykonywać drobne prace elektryczne tj. podłączenie lub uposażenie stoiska handlowego w osprzęt elektryczny wyłącznie za wiedzą i zgodą osoby odpowiedzialnej za zapewnienie dostawy prądu tj. Elektryk.
 • Zabrania się podłączania, korzystania z prowizorycznej lub uszkodzonej instalacji elektrycznej oraz korzystania z oświetleniowej instalacji stoisk, pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci urządzeń nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji.
 • Niedopuszczalny jest montaż stoiska poprzez ingerencję w kostkę brukową.
 • Stoisko handlowe powinno być montowane tak aby jego część bądź elementy nie znajdowały się w granicach pasa drogowego.
 • Uczestnik jest zobowiązany do usunięcia ze stoiska i terenu wokół odpadów pozostałych po montażu i wyposażeniu stoiska. Po zakończeniu imprezy Uczestnik zobowiązany jest do przywrócenia zajmowanej powierzchni do pierwotnego stanu.
 • Na czas trwania imprezy Uczestnik zobowiązany jest zabezpieczyć swoje mienie na stoisku we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko.
 • Uczestnik zobowiązany jest po zakończeniu działalności handlowej do zabezpieczenia towaru i przechowywania go we własnym zakresie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu Uczestników imprezy Święto Kielc i Jarmark Kielecki, spowodowane przez osoby trzecie albo powstałe z przyczyn leżących po stronie uczestnika w czasie montażu, demontażu stoiska i w czasie trwania imprezy. Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora nie ulega jakimkolwiek ograniczeniom pomimo wprowadzenia szczególnych środków ochrony i zabezpieczenia terenu imprezy.
 • O wystąpieniu szkody Uczestnik imprezy zobowiązany jest pisemnie powiadomić Organizatora oraz komisariat policji niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 • Każdemu uczestnikowi po wykupieniu miejsca handlowego wydane zostanie upoważnienie uprawniające do wjazdu na ul. Sienkiewicza w celu rozładunku i załadunku towaru. Uczestnikowi przysługuje jedno upoważnienie na każde wynajęte stanowisko.
 • Upoważnienie nie może być odstępowane osobom trzecim.
 • Organizator udostępnia parkingi:

- Samochody osobowe- Parking Wielopoziomowy „CENTRUM” Kielce, Plac Konstytucji 3 Maja. Parkowanie odbywać się będzie na podstawie kart parkingowych wydanych przez Organizatora po uprzednim uiszczeniu kaucji zwrotnej w wysokości 100,00 zł. Zwrot kaucji odbywać się będzie u Organizatora w Punkcie Informacyjnym Kielce ul. Staszica, lub w Biurze Obsługi na Parkingu Wielopoziomowym.
- Samochody dostawcze- parking przy Centrum Handlowym „PLANTY” w Kielcach, parking Plac Wolności na podstawie upoważnienia wydanego przez Organizatora.

 • Wjazd dla samochodów na teren ul. Sienkiewicza dozwolony jest wyłącznie w celu dokonania zaopatrzenia – dostawy towaru.
 • Dostawca towaru ma obowiązek niezwłocznie opuścić miejsce postoju po zakończeniu czynności zaopatrzeniowych.
 • Na ul. Sienkiewicza obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych, a w szczególności w pobliżu stoisk. Wystawcy którzy pozostawią swoje pojazdy w niedozwolonych miejscach, muszą liczyć się z konsekwencjami ze strony służb porządkowych (Policja lub Straż Miejska).
 • Codzienna dostawa towarów musi być zakończona na 15 min. przed godz. otwarcia imprezy.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na terenie gdzie zorganizowana jest impreza zarówno na okres trwania imprezy, jak i na okres montażu i demontażu stoiska.
 • Wszelkie reklamacje Uczestników imprezy wobec Organizatora winny być zgłaszane w formie pisemnej, najpóźniej w ostatnim dniu imprezy przed demontażem stoiska.
 • Po upływie terminów określonych powyżej żadne reklamacje nie są uwzględniane.
 • Uczestnik wyraża zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926 z późniejszymi zmianami).

Prosimy o dokładne przemyślenie ilości dni uczestnictwa w imprezie, gdyż nie dokonujemy zwrotów pieniędzy.


UWAGA!!! Wykupienie miejsca handlowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu!!!

 

powrót

Miejski Zakład Usług
Pogrzebowych

 • świadczenie usług...
 • zarządzanie cmentarzami
zakres usług

Parking
Wielopoziomowy

386 miejsc
parkingowych

lokalizacja

Galeria
Planty

ponad
butików
100

odwiedź nas

Park
Maszynowy

oferta

Poradnik
Ogrodniczy

Pomoc w uprawie
i pielęgnacji roślin

pokaż poradnik

Spacer po Kielcach

Zapraszamy na wirtualny spacer po Kielcach...

Biuletyn Informacji Publicznej